شمشیربازی

رنکینگ جهانی شمشیربازی به روز نمی گردد

رنکینگ جهانی شمشیربازی به دلیل عدم برگزاری رویداد های مختلف به روز نخواهد شد.

22 خرداد 1399

تقدیر رئیس فدراسیون ایتالیا از میزبانی ایران در جام جهانی

رئیس فدراسیون شمشیربازی ایتالیا و نایب رئیس فدراسیون جهانی با ارسال نامه ای از میزبانی ایران در جام جهانی تقدیر کرد.

13 بهمن 1398